Scroll to top

RODO - Polityka prywatności

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

1. Administrator danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych jest spółka działająca pod firmą: Skiva sp. z o.o. sp. k. Maciej Dadan Michał Matuszewski z siedzibą w Płońsku. Możesz się skontaktować z Administratorem danych przez:
e-mail: biuro@skiva.pl

2. Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania

Nie przekazujemy Twoich danych poza teren Polski
Administrator będzie przetwarzał Twoje dane zwykłe (niewrażliwie). Twoje dane osobowe będą przetwarzana przez Administratora w celu:
Zawarcia i wykonania umowy oraz wykonania obowiązków nałożonych przez przepisy Prawa w związku z zawarciem umowy, ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem.

Podstawą prawną przetwarzania twoich danych jest:
Art. 6 ust. 1 lit. b (RODO) w celu zawarcia i wykonania umowy
Art. 6 ust. 1 lit. f (RODO) w celu prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora.

3. Okres przechowywania danych osobowych

Twoje dane osobowe będą przechowywane do czasu przedawnienia roszczeń, które mogą powstać w związku z zawartą umową pomiędzy Tobą a Administratorem, chyba że przepisy Prawa określają dłuższy czas przez jakie powinny być przechowywane dane osobowe, wtedy Twoje dane będą przechowywane przez okres wskazany w przepisach.

4. Odbiorcy danych osobowych

Twoje dane osobowe będą przekazywane:
Firmom dostarczającym usługi IT dla Administratora
Firmom prawniczym
Firmom kurierskim
Firmom zajmującym się obsługą reklamacji towarów sprzedawanych przez Administratora
Firmom księgowym
Powyższe firmy przetwarzają Twoje dane osobowe na podstawie umowy z Administratorem i tylko zgodnie z jego poleceniami.

5. Twoje Prawa związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych

Przysługują Ci następujące Prawa związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych:
– Prawo dostępu do Twoich danych osobowych
– Prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych
– Prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych
– Prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych
– Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych ze względu na Twoją szczególną sytuację – w przypadku, kiedy Administrator przetwarza Twoje dane osobowe na podstawie jego prawnie uzasadnionego interesu
– Prawo do przenoszenia Twoich danych osobowych tj. prawo do otrzymania od Administratora Twoich danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane do innemu administratorowi danych lub zażądać aby Administrator przesłał te dane do innego administratora, jednakże Administrator zrobi to tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje Ci tylko do tych danych, które Administrator przetwarza na podstawie umowy z Tobą.
Jeżeli chcesz skorzystać z powyższych Praw, skontaktuj się z Administratorem (dane kontaktowe podane w pkt. 1).

Podanie przez Ciebie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy. Konsekwencją nie podania przez Ciebie danych osobowych będzie brak możliwości zawarcia umowy z Administratorem.

Twoje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

Przysługuje ci także Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważasz, że przetwarzamy Twoje dane niezgodnie z przepisami Prawa.